GF 2017

Generalforsamling.
I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til generalforsamling i Bordinghus.
Fredag den 10. november 2017 kl. 12.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af Brugerbestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg
2x Bestyrelsesmedlem for 2 år:
Kirsten Adam (genopstiller)
Inge Melchiorsen (genopstiller ikke pga. flytning til anden kommune)
Suppleant for 1 år:
1 nyvalg
7. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. oktober. Forslag skal afleveres skriftligt i Bordinghus (forslagskassen).
Ønsker du at opstille til Brugerbestyrelsen, skal du skrive dig på listen i Bordinghus senest den 30. oktober.
Såfremt du ønsker, at deltage i den efterfølgende frokost, som er tarteletter, bedes du skrive dig på ophængte tilmeldingsliste i Bordinghus senest den 1. november.
Venlig hilsen
Brugerbestyrelsen